МУАЛЛИМ МУРОДдан ЖАҲОНГИР МУҲАММАДга

Jahongir Muhammad 1 sentyabr, 2020 yil

Jahongir Muhammad 1 sentyabr, 2020 yil

Америкада бўлиб ҳам дилимизни забт эта олдингиз

Айтишларича, эски замонларда ота-боболаримиз сафар чоғи кимсасиз жойларда, дала-ю даштда йўл истаб кундузи қуёшнинг оқиш чизиғига, кечалари юлдузларнинг жойлашувига боқишар экан. Ва табиатнинг ўзи уларга йўлларини тўғри белгилаб олишда, топишда ёрдам берар экан.

Болалигимда ҳар сафар шундан сўз кетса, мурғак ақлимни бир ўй банд этарди: борди-ю, ўшанда кунлар булутли бўлиб, тунлари осмонда юлдуз чиқмаса-чи? Ул тақдирда аларнинг ҳоли не кечган бўлур эди?..

Болаликдаги ҳар ҳол Худодан, хавотирим бесабаб-ножоиз эмас экан, Ҳақ таоло шундай хавотир-мушоҳадалар воситасида дилимга одамзод меҳрини солган экан дейман бугун… Мен бахт деганда – инсоннинг ўз ҳаётидан рози яшашини, бу оламдан худди шундай ризо ҳолда рихлат этишлигини тушунаман.

Атрофимга боқаман, ҳаммаям ҳаётидан рози эмас. “Розиликка эришиш-эришмаслик ҳар кимнинг ўз қўлида” деймиз гоҳида осон қилиб, бироқ бу фалсафадан кўнгил қониқмайди, тағин-да теранроқ маъно истаб-излаб қолади. Ахир, атрофимиздаги одамларнинг бахти ва шодлиги дарахтининг бир шохи бизнинг ёнимизда осилиб турмасми? Биз у шохга тегинмай, баргини узиб ташламай, мевасини ўғриламасдан яшаяпмизми доим ҳам? Кўринадики, биров ҳақида осон ҳукм ўқиб тақдирини фақат ўзига ҳавола деб ҳисоблаш ёки айтиш масъулиятсизликдан ўзга нарса эмас. Тан оламанки, менинг қандайлигим одамларнинг бахти ва бахтсизлигини белгилайди.

Маълум халқ ёки миллатнинг бугунда фаровон ҳаёт кечириб, ўзга бирининг боши ғурбату кулфатдан чиқмаётгани айни шу ҳақиқатнинг тасдиғи эмасми?

Узоқ йиллардан, яъни ақлимни таниганимдан бери “Ҳаётда не қилса, қилинса, инсоннинг, инсонларнинг кўнгли тўқ бўлар экан?” деган саволга жавоб излайман. Continue reading

 Абдуфаттоҳ Маннопов: ЖАҲОНГИР МАМАТОВ – 65 ЁШДА

ҲУРФИКРЛИК, ҲУҚУҚ, ОЗОДЛИК, ДЕМОКРАТИЯ ФИДОКОРИ 

“Қатағон кетганлар қабрида битик,

Гунг бўлиб юрганлар сабрида битик,

Ақли донишларнинг табрида битик,

Етим болакайнинг абрида битик –

Кураш!

Кураш!!

Кураш!!!”

Ўтмишда эмас, болки хозир XXI асрнинг иккинчи ўн йиллигини сўнгида ҳам, инсон ҳаётида ҳурфикрлик, ҳуқуқ, озодлик, жамиятда демократияни аҳамияти улканлигини таниш ва шу учун курашиш осон эмас. Чунки тирания, диктатор, авторитар тузумлар турли – ёлғон ва алдаш,  лоббичилик ва пора, қўрқув ва жаҳолат, дин ва анъаналар, экстримизм ва терроризм, шантаж ва тахлика, интернет ва электроника, вирус ва ваҳима каби услубларни қўллаб, ўз худудида, регионда, тараққий этган мамлакатларда ва халқаро саҳнада амалга оширган ноқонуний кирдикорларини, жиноятларини «оқлаш»га ўрганишди. Ўзбекистонда йигирма етти йилдан зиёд  давлат террорини қўллаб, хокимиятни эгаллаб турган Ислом Каримов, даб бўлди ва тўрт йил Шавкат Мирзиёев президентлик қилмоқда. У бошқарувининг илк чоғи каримовчилик – тирания тузумини жамиятнинг ҳамма соҳаларни абгор қилганлигини кескин ва кўп маротаба танқид қилди ва туб ислоҳотлар зарирлиги борасида сўзлади. Бу мамлакат ва хорижда кўпчиликни мамнун этди. Афсуски, у каримовчилик тузумини бузмади ва оқибатда мамлакатда жузъий ижобий ўзгаришлар содир бўлди, холос. Аммо унинг соғлом ақлга зид тарзда, ноқонуний равишда вилоят, шаҳар, туман хокимлари ваколатларини чексиз кенгайтириши, бир тарафдан, жузъий ижобий ўзгаришларни сусайтирди, иккинчи тарафдан, каримовчиликнинг  фуқаролар, мамлакат учун хавфли кучайишига олиб келди. Булар таниқли ўзбек адиби, публицисти, шоири, тилшуноси, блогери  ва ижтимоий – сиёсий арбоби Жаҳонгир Маматовнинг  ижоди ва фаолиятининг муҳимлиги ва долзарблигини янада оширди.* Унинг китоб, мақола, эссе, шъер,  маъруза, мурожаат ва видеолари Ўзбекистон ва хорождаги ўзбек, ўзбекистонликлар орасида инсон ҳурфикрлиги, ҳуқуқи, озодлиги, ҳамда демократия устиворлиги учун курашга ва уларни амалда жамиятда жорий этишга хизмат этган ва этмоқди. У юқори қобилият, соф юрак, нозик хиссиёт соҳиби сифатида, шижоат ила Каримов, унинг тузуми, малайларининг кўп кирдикорлари, жиноятларини, қатоғонларга, тақибларга дош бериб, ўз йўқатувларидан кўз юмиб, фош этишдек шарафли ва хавфли ишни амалга ошириб, фуқаролар, халқ, мамлакат учун ҳаётий қийматга эга инсон ҳурфикрлиги, ҳуқуқи, озодлиги, демократия ғояларини тарғиб этиб, забардас фидокор  эканини кўрсатди. 1 сенябрь 2020 йил, унинг 65 ёшлик таваллуд куни.

Continue reading

 Абдуфаттах Маннапов: ДЖАХАНГИРУ МАМАТОВУ – 65 ЛЕТ 

ПОДВИЖНИК СВОБОДОМЫСЛИЯ, ПРАВ, СВОБОД, ДЕМОКРАТИИ

Джахангир Маматов, США.

«В могиле убиенными ушедших надпись,

В терпение немых ходячих надпись,

В поступке умов, светлых надпись,

В хмурости детки, сироты надпись –

Борись!

Борись!!

Борись!!!»

Труден был не только в прошлом, но таковым остается по ныне, в конце второго десятилетия XXI  века, выбор борьбы за свободомыслие, права, свободы людей, демократию в жизни общества. Так как тиранические, диктаторские, авторитарные режимы научились, используя различные способы – ложь и дезинформацию, лоббирование и подкуп, страх и произвол, религии и традиции, экстремизм и террор, шантаж и угрозы, интернет и электронику, вирусы и панику, у себя в вотчине, регионе, цивилизованных странах и международной арене «оправдывать» свои противоправные, преступные деяния. В Узбекистане, более двадцати семи лет используя государственный террор, удерживавший власть Ислам Каримов, сгинул и уже почти четыре года президентствует Шавкат Мирзиёев, который в начале своего правления раскритиковал все сферы каримовщины – режима тирании и объявил о необходимости коренных реформ. Это обрадовал многих в стране и за рубежом. К сожалению, он не демонтировал этот режим и в стране произошли лишь частичные положительные изменения. Однако вопреки здравому смыслу, им, противоправное наделение хокимов – глав областей, городов, районов неограниченными полномочиями, с одной стороны, уменьшил значение частичных положительных изменений, а с другой стороны, придал каримовщине, новую опасную для граждан, страны силу. В этой связи творчества и деятельность Джахангира Маматова – известного узбекского писателя, публициста, поэта, лингвиста, блогера, общественно-политического деятеля, направленные разоблачению коррупционной, разрушительной, преступной сути каримовщины, стали еще более злободневными, актуальными.* Его книги, статьи, эссе, стихи, обращения, выступления, видео служили и служат борьбе и утверждении свободомыслия, прав, свобод, демократии в Узбекистане и среде узбеков, узбекистанцев проживающих за рубежом. Он будучи человеком талантливым, сердобольным, чутким, стал подвижником, мужественно принявший на себя повседневный, опасный труд раскрытия множества подлостей, преступлений Каримова, его режима, его холопов, выдержал репрессии, преследования, неоднократные утраты, ради отстаивания жизненно важных для граждан, народа, страны идей свободомыслия, прав, свобод, демократии. 1 сентября 2020 года, ему исполнится 65 лет. Continue reading

Ulug’bek Bakirdan qutlov