Жамшид Муслимов: Интуитив тахлил журъати

Интуитив тахлил журъати

Майли, фоизлар жуда эркин таксимланган; майли, хавф хатарнинг “рангли инкилоб” куриниши билан чекланган, бошка мулохазалар хам жуда бахсли…

АММО

Ургулар тугри куйилган. Тугри хулосалар белгиланган. Уйлаб куриш кайфиятини уйготади.

Биз чиндан хам кудратли мамлкатлар тарафдан тахдидларга тайёрмизми? Уларни Халкаро Хукук ва холис ният ушлаб туради деган иллюзияда эмасмизми?

Менимча давлатнинг бошкалар тарафидан келадиган тахдиддан сакловчи уч омил бор:

– Халкнинг узига ишониши (яъни жамият аъзоси узига ва атрофдагиларга ишониши, коституцион тизимига таяниши, халол суд мунозарали мавжудлиги)

– Иктисодий баркарорлик (эркин бозор муносабатлари ва кучли ижтимоий химоя тизими мутаносиблиги)

– Давлатнинг сиёсий субъектлиги (яъни АНИК позициясига эга булиш).

Бу омиллар мавжудлигида харбий, махусус хизматлар, тахлилий агентликлар етарлик моддий ва маънавий ресурс билан таъмиланади. Лекин бу тизимлар хавфсизлик воситасидир, негизи эмас.

Баркарорлик негизи – сиёсий элита, интеллектуал элита ва жамоатчилик (халк)нинг узаро хамжихатлигида.

Хамжихатлик дегани кур курона якдиллик эмас, бу холис мунозаралар оркали хосил буладиган умумий максадлар ва умумий истикомат коидалари дегани.

%d bloggers like this: