Mузлатилган пуллар

Куйидаги ракамларни укиб, давлат идоралари рахбарлари ва халкимизни, тадбиркорларимизни туризм иши бн янада жиддий шугулланишга даьват килмокчиман. Уз урнида юртимизга туристлар окими жиддий купайтириш, ички ва хорижий туристларга шароитларни яхшилаш чорасини етарли даражада курмаётган Узбекистон хаво йуллари, аэропортлар, темир йул идоралари ва вокзаллари рахбарлари ва ходимларини, чегарачи ва божхоначилардан туризмни жиддий ривожлантириш ишига янада жиддий караш, кескин чоралар куришни талаб килмокчиман, солик туловчи фукаро сифатида:
Туркияга 2018 йилда 40 млн турист келган, жами даромад 30 млрд Акш доллари бб, шундан 4,5 млрд дол кисмигина туризм харажатларини ташкил килган, колган 25 млрд доллар эса соф фойда булган. Бу расмий тасдикланган ракам. Яьни даромад харажатга нисбатан 6 баравар ортик экан. Ахмокларгина, ута виждонсизларгина, давлат ва халк душманларигина бундан фойдани олишга етарли шароит яратмайди. Эьтиборсизлик килади. Камига тускинлик хам килади. Чунки у халк душмани.

Бундайларни факат камаш кк. Кани эди ДXX ва бошка идоралар хадеб диндорларни ва румол ураган талаба кизларни кувгин килиш бн банд булавермасдан, туристлар окими купайишига етарли чора курмаетган Узбекистон хаво йуллари рахбар ва ходимларини, аэропорт ва вокзаллар рахбарларини, туристларга яхши муомала килмаетган чегара ва божхоначиларни, туризм бча илгор хориж тажрибаларини куллаш бча етарли ишламаетган бошка амалдорларни жазолаш бн шугулланса булмасмикан. Хеч булмаса уларни ишлатиш бн шугулланинглар.
Эслатма: Узбекистонни 2018 й даги Ялпи ички махсулоти 48 млрд дол деб эьлон берилди, лекин бу ракам узбек сумида 280 трлн сум, яьни 35 млрд дол атрофида деб укиганман стат хисоботларида, ракамлар халиям хар хил. Туркияни ЯИМ микдори 2018 й 900 млрд дол дан ортган.

Лекин халкни ва давлатни эмас, факат чунтагига харом пул туплашдан бошка гами булмаган айрим амалдорларга бу ракамларни хеч кизиги йук. Уларга неча млрд дол ни халкдан, бюджетдан угрилаб, тезрок хориж банкларига олиб бориб куйиш ахамиятли холос. Гарчи кейин бу харом пулларни хориждаги банкларда музлатиб куйилиши эхтимоли 200 % эканини билса хам фарки йук. Чунки бу музлатилган, олиб куйилган пуллар уники эмасда, халкники.

 

 

%d bloggers like this: