Асадулла Яккабоғли

adabiyotШОИРЛАРИ АЛЛА АЙТГАН ЭЛ
Хар бир санъаткор исёнкор услуб ёрдамида -гарчи бу камдан кам дахоларга насиб этсада -уз бадиий дунёсини ва унинг конунларини яратади.Шоирлар,- деган эди Шелли – дунёнинг тан олинмаганконун чикарувчиларидир. Албер Камью.

Куллук кил демасман, Юрт тупрогин уп,
Унга куллар эмас, фидолар керак,
Уни сену мендек шоирлари куп
Буюк элга энди дахолар керак. Эркин Вохид. Continue reading