Баракатопмагур

1.    Полицияни  чакириш  учун   АКШда  «911»  ракамга  кунгирок  килиш  керак,  Россияда  «02»  ракамга,  Узбекистонда   эса  йуталсанг  булди,  шу  захоти  пайдо  булади.

2.   Баракатопгурни   Конституция   кунига  багишланган   мажлисдаги   нуткидан:
-Бизнинг  давлат  советлар  пайтида  жар  ёкасига  келиб  колганди,  тугрими?   Энди   эса  олдинга  катта   кадам   куймокчимиз!

3.  Баракатопкур   Конституция  кунига  багишланган   мажлисда  нутк   сузлаябди:
-Келажак  авлод  хаётида   Узбекистон  буюк   давлат,  юртда  эса  жаннат  булади!
-Эссиз, биз  булмас  эканмизда  уша  даврларда, – узича  мулохаза  килаябди  Шавкат.

-Эссиз   эмас,  бизнинг  йуклигимиз  учун   уша  давр  келади,- шархлаябди  ёнидаги  мулозим.

М.Мансур.

Advertisements

About TURONZAMIN

supporter of democracy
This entry was posted in 1.BOSH SAHIFA, Hajv. Bookmark the permalink.