“Туронзамин” почтасидан

СИЁСИЙ ЛАТИФАЛАР

1. Гугуша Миробод судида эри билан ажрашаябди. Суд мажлиси тугагач собик эридан дусти сураябди:
-Батамом ажрашиб булдингми?
-Ха. Лекин то у янги эр топмагунига кадар вазифамни бажаришим шарт экан.

2. Баракатопгурга бемахал коронгу кучада карокчи пичок тиркабди:
-Пулларингни чикар!
-Огайни, бекор килаябсан. Мен давлат рахбариман!
-У холда менинг пулларимни чикар!

3. Кишлок хужалиги вазири баракатопгур кабулида:
-Огайни, молларни нима билан бокаябсан?
-Хужайин, гушт ёгли булиши учун вакти-вакти билан нон чикиндиларини бераябмиз.
-Баракатопгур, мен халкга дон ва ун етказа олмай хунобман, сенлар нонни молга бераябсанларми?
-Бошка кайтарилмайди!
Бироз вактдан сунг:
-Молларни нима билан бокаябсансанлар?
-Хужайин, Йулини топдик. Вакти-вакти билан гузапоя ни майдалаб бераябмиз.
-Баракатопгур, мен ит азобида хокимларни мажбурлаб пахта эктирсам, сенлар гузапояни молга берасанларми?
-Бошка кайтарилмайди, хужайин!
Яна бироз вактдан сунг:
-Молларни нима билан бокаябсанлар ?
-Йулини топдик, хужайин! Хар куни эрталабдан чопонлар хар бир бош корамолни кулига пул санаб бераябдилар. Узлари ошхонага бориб хохлаганларини олиб ейишаябди.

М.Мансур.

%d bloggers like this: