Соҳиб Қаро

Ҳасратим қалбимға сиғмас

Умрим ўтти, водариғо, дилда асроримға боқ,
Кўрмишам жабру жафолар ҳоли афгоримға боқ.
Огоҳ айлар охиратдин афти ангоримға боқ,
Чиқса жоним айб қилма, жисми беморимға боқ,
Куйса жоним ҳайрат этма, нолаи зоримға боқ.
Бул фалак бедодлиғидин тортиб ўттимки фиғон,
Ночору афгорлиғимдин танда қолмиш хаста жон.
Ҳасратим қалбимға сиғмас, кўнглум ичраким ниҳон,
Ҳажр даштининг гули гар лола бўлса, сели қон,
Қилмағил, эй гул, таажжуб, чашми хунборимға боқ.
Гар дилинг пок бўлса албат, ком бўлғай ҳосила,
Неки орзу, ниятинг бор, ёлғиз Оллоҳдин тила.
Чин вафодор бўлса ёринг, билки улдур оқила,
Эйки, кўрмайсен қуруқ шохе безалған гул била,
Ҳажр тошидин саросар жисми афгоримға боқ.
Кексалардин ол сабоқким, гар ўзунг йўл билмасанг,
Барчадин ортда қолурсан олдинга интилмасанг.
Ҳақ йўлин билмайсан асло бир-икки қоқилмасанг,
Зулфин очти ул санам, эй шайх, бовар қилмасанг
Ким, асири куфрмен, бут бирла зунноримға боқ.
Ҳақ таоло, ёр васли ошиқ аҳлининг ўйи,
Мен тутубмен чин ҳақиқат йўлини умрим бўйи.
Тирнағай қалбимни ҳар дам рашк ила ҳижрон куйи,
Ер била тенг қилди хокий тан уйин ашким суйи,
Ишқ селидин йиқилғон эски деворимға боқ.
Бу умр ўткинчидур деб, айлама асло насҳ,
Минг азоб, ғурбат аро ўз-ўзунг қилма забҳ.
Бесамар, ножўя ишлар қилмағил, бўлғай қабиҳ,
Қилмасанг тавбамни синдурғонни бовар, эй фақих,
Ҳирқаи чокимни кўр, ошуфта дасторимға боқ.
Ёш ўтуб, кетганда кучлар қолмағай кўзларда нур,
Хафсала пир бўлса албат йўқ бўлур дилда ғурур.
Бўлмасун, Соҳиб Қаро, ҳеч пок дилинг асло кўмур,
Бош кўтармай майдин эктим журм тухми барча умр,
Эй Навоий, умр этиб зойи, сару коримға боқ.

ВАФО ҚИЛСАНГ

Севги ва муҳаббатға бағримни маъво қилсанг,
Не қилғум агар менга бу йўлда даъво қилсанг.
Ногоҳон мени қийнаб, телба, бенаво қилсанг,
Не бўлди дардима, эй бевафо даво қилсанг,
Вафоға ваъда қилиб, ваъдаға вафо қилсанг.
Дилрабо, сеҳр бирла мени ташлабон кеттинг,
Бир телба паришонмен, ақлимни олиб неттинг.
Билмам сен рақибим-ла анда орзуға еттинг,
Танимни қурб фазосида хоки роҳ эттинг.
Бошимни васл эшикиға ошно қилсанг.
Умрда севги дарди, воажаб гулгун фасл,
Лек дарду аламларни орттирурким муттасил.
Чиқсам гар ҳузурингға бу кўнгил бўлур восил,
Сунуб қўлумни юзунгға, мурод этиб ҳосил,
Очуб юзунгни, кўзум ҳожатин раво қилсанг.
Бу дайри фано ичра қолибмен ажаб бекас,
Сен сори қанот ёзсам, етмағай бу панж даст.
Ашки селобим оқиб, бўлдики гўёки фасд,
Висол ашки бийик, эй кўнгил қуши, сен паст,
Етишмак анда ё мумкин, агар ҳаво қилсанг.
Умр ўткинчи дерлар, эмасдир у ҳеч боқий,
Ки Мажнундек кезиб дашт, чу ўлсамда мен фоқий,
Неча йиллар ниҳоят юрур эрур эрдимки тоқий,
Жаҳон ғамин чу олур, бер қадаҳни, эй соқий,
Олурмен, икки жаҳон мулкиға баҳо қилсанг.
Юрагимға ишқ ўтин чунон бисёр жойларсен,
Рақибимға дил боғлаб, бул хастани найларсен,
Мени ҳажронда қуюб, кимлар йўлин пойларсен,
Замона аҳли жафосин тағофул айларсен,
Алар тағофул этиб, кош сен жафо қилсанг.
Ажаб баъзи дарёнинг сувлари шитоб оқмас,
Салом айлаб дилором бизларға қошин қоқмас.
Эҳтимол Соҳиб Қаро ул ёр кўнглиға ёқмас,
Агарчи аҳли наводур, вале ул ой боқмас,
Навоий, неча булбул киби наво қилсанг.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: