Соҳиб Қаро

Мажнуну девона янглиғ телбагар бўлдим мано

ҲАРГИЗ

Ошиқ дилиға ҳар дам тушгуси озар ҳаргиз,
Демаким, кўнгулларни ишқ ўти ёзар ҳаргиз.
Менга гар кўзунг тушса этмагил хазар ҳаргиз,
Куюнг борида қилмон жаннатға гузар ҳаргиз,
Қаддинг қошида солмон тўбиға назар ҳаргиз.
Маҳбубинг севар бўлса, истиқболиға отил,
Дил амрини чун изҳор этгувчи эрурким тил.
Чин севги, муҳаббатким бўлмайди сира ботил,
Ўқунгға кўнгул мойил, мужуб недур, эй қотил,
Ким ўтқанидин бўлмас кўнглумға хабар ҳаргиз.
Асрабон садоқатни ҳар сориға интилманг,
Бўлса гар вафоли ёр, мутлоқ бевафо билманг.
Рашк, алам ўти бирла бағрингизни ҳам тилманг,
Бу жисми низор ичра кўнглумни гумон қилманг,
Шохеки кўрур, анда ким кўрди самар ҳаргиз.
Мен телбаи ошиқни қилмағил кўп мазаллат,
Чун ўртада бисёрдур ғоят ҳурмату иззат.
Мен сенга тилайдурмен туну кун аро назрат,
Лаълингда малоҳатдин жон комидадур лаззат,
Бу таъм қачон бергай туз бирла шакар ҳаргиз.
Чун ўлди гирифторким ҳусниға ажаб кўнгул,
То хануз муҳаббатға икки дил эрур машғул.
Мен ошиқи саргардон, ул боғда очилғон гул,
Кўнглиға фиғонимдин раҳм ўлмаса, эй булбул,
Гул ғунчасиға борму нолангдин асар ҳаргиз?
Васлингға етишган кун бўлмас сени ҳеч ўпмай,
Лек ҳаё ибосидин кўнглум турадур чопмай.
Туғён урса ҳис-туйғу, бўлмаски уни ёпмай,
Нил ўлса сенинг ҳасминг, десангки зарар топмай,
Бир пашшаға оламда еткурма зарар ҳаргиз.
Ҳар ошиқ гадо ўзни кўрсатур фидойидек,
Сарф этур умрни ишқ йўлинда адойидек.
Бул Соҳиб Қаро тузғон манбаълар бодойидек,
Махлас тиласанг ғамдин даҳр ичра  Навоийдек,
Қўймағайсен илгингдин соғарни магар ҳаргиз.

ЎЗГА  НАВЪ

Қадлари ғоят санамнинг сарв, шамшод, ўзга навъ,
Кўп паривашларни чиндан этти иршод, ўзга навъ.
Балки чин ошиқлариға бўлди сайёд, ўзга навъ,
Ул пари ҳар дам қилур мажнунларин шод ўзга навъ,
Лек этар мен телбаға ҳар лаҳза бедод ўзга навъ.
Ғунчадек дилбар очилди, лек гулдек сўлмади,
Даврада ўлтирди, аммо менла ҳамдам бўлмади.
Васлиға ошуфта эрдим, лек бу кўнгул тўлмади,
Ёрни мен кўрмай ўлдум, ул кўруб ҳам ўлмади,
Ишқ аро мен бормен ўзга наву Фарҳод ўзга навъ.
Сайр этиб кўрдум бу олам мағрибу машриқларин,
Севгида кўрдум янаким бевафо маъшуқларин.
Чун алар инкор қилди чин муҳаббат, ишқларин,
Зикр этар базм ичра лутфу меҳр ила ошиқларин,
Лек мени бадрўзи расвони қилур ёд ўзга навъ.
Ҳусну меҳрига ажабким ташнадурмен интизор,
Ул малак васлини қўмсаб, чун юрурмен хору зор.
Сеҳр ила банд айладиким, йўқ ўзумда ихтиёр,
Ишқ аро ўзни манга ўхшатма, эй булбулки, бор,
Лаҳну оҳанг ўзга наву, оҳу фарёд ўзга навъ.
Эй, мени ҳақ йўлиға солғил, сен ўзунг, ё Раббано,
Арзу ҳолим сенға дейман тун бўйи айтиб сано.
Мажнуну девона янглиғ телбагар бўлдим мано,
Шайху талқини риёким, солини дайри фано,
Бизға қилмиш дарду ишқ ойинин иршод ўзга навъ.
Чарх уруб учтим самода мисли бир шаҳбозким,
Тингладим сайёралардин турфа хил овозким.
Ҳар бириким бир навоким, ҳар бири ҳам созким,
Сиз чекинг нўши висол, эй аҳли айшу нозким,
Биз бўлубмиз заҳри ҳажр ичмакка мўътод ўзга навъ.
Телба ошиқлар жаҳонда ҳур ва ҳам озод юрур,
Ғам, алам, қайғуни билмас, қалбида шодлик, сурур.
Дарс ўтуб Соҳиб Қароким, барчаға имдод берур,
Кўнгулдек сўрма Навоийники, қилмоғлиғ эрур
Қушни озод ўзга наву, қулни озод ўзга навъ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: