Таҳрирсиз мактублар

Оддий ўзбекнинг кўзи билан дунё иқтисодига назар

3.  БУЛАРНИНГ ЎЗБЕКИСТОНГА ДАХЛИ

Агар доллар ёки евро валютаси девалвация (тахминларга кура 25-30% га) булса унда:

-Ўзбекистон давлатининг давлат валюта заҳиралари киймати ҳам камаяди. Ана шу 25-30%га.

-Ўзбекистон асосий ҳамма озик овкат маҳсулотларини валютага четдан сотиб олади.Бу маҳсулотлар ҳам валютада камида 30% га кимматлашади.Буни давлат бюждети кутара оладими? Мисол учун 2009 йил ичида шакар нарҳи дунё бозорида таҳминан 75% га ошди.

-Купчилик Ўзбекистонликлар ўзларининг йигиб келаётган маблагларини долларда саклашади. Россия ва Козоғистондан ишлаб доллар олиб келишади. Буларнинг йигиб келаётган маблаглари ҳам камида 30% кийматини йўкотади.

Мустакил эколог олимларнинг таҳминича давлатга ишловчи олимлар иклим исиб бормокда деб ёлгон гапиришганинг асосий сабаби  нефт ва газ нарҳларини арзон ушлаб туриш булган. Чунки ҳозирги кунда эндигина экономик кризисдан ўнглана бошлаган Гарб экономикаси учун арзон нефт ва газ керак. Лекин аслида Олам иклими совиб борар экан демак нефт ва газ нархлари ошади.Д емак Ўрта Осиё давлатларига булган кизикиш янада ошиб боради. Дунёнинг 3 та катта асосий кучлик давлатлари булмиш Хитой, Америка ва Россия уртасида Ўрта Осиё талаш булади.

Ҳуш мана шунака катта глобал проблемаларга тўкнаш келар эканмиз Мирзиеев президент булса Ўзбекистонни бошкара оладими? Ёки умуман бошка одам президент бёлса ҳам.Айримлар айтиши мукин, бунака кийинчиликларни ҳам енгиб ота оламиз,деб.

Лекин бугунги кийинчиликлар аввалгиларидан умуман бошкача. Халк ҳам аввалгидек, мана шунчагина йил кутиб туринглар. ҳаммаси яҳши булиб кетади, деган гапларга энди ишонмайди.

Менимча битта инсон, президент бунака кийинчиликларни енгиб ўтишда Ўзбекистонни бошкара олмайди. Нега? Саволингизга жавобларим:

ИАК Россиянинг одами эди.Уни СССР давлат бошига келтириб қўйган эди. Энди СССР йўк. Россия эса Хитойга ҳам  Америкага ҳам ташки сиёсатда ҳамма минтакаларда ютказиб келмокда. Демак Ўрта Осиёда ҳам ютаказади. Факат озгина вакт керак ҳолос.

ИАК кариб колди. Ҳамма билиб турибди, балки 1 ой , балки 1 ҳафта, балки 1 йил ҳаёти колди. Шунинг учун унинг кетишини билиб ҳеч ким у билан жиддий ишлар буйича шартномалар тузмокчи эмас. Ҳаммага маълум, Ўрта Осиёда конунлар янги президент томонидан 1 кунда ўзгартириб ташланиши мумкин. Ҳамма ИАК дан кейин келадиганини кутиб турибди. ИАК дан кейин наҳотки Хитой ва Америка четда кўл ковуштириб караб туради ким президент бўлар экан деб? Россия ҳам ўзиникини бировга текинга бериб юбормайди.

Албатта мен бу ерда Америка ёки Хитой ёки Россия кушинлар юбориб Ўзбекистонни босиб олади деяетганим йёк. Бунинг кераги ҳам йўк ҳозирги замонда.

Ҳўш фараз килайлик биронта мустақил одам президент ҳам булди дейлик Уз да.

Бир томондан уни Америка, бошка томондан Хитой, яна бошка томондан эса Россия уни ўз томонига огдиришга ҳаракат килади. Ҳозирги замонавий сиёсатида эса ҳаммага маълум факат гап-сўз эмас, бошка ҳар ҳил ҳийлалар ҳам ишлатилади.Б улар сепаратизмни кучайтириш, давлат ичидаги экстремистларни куллаш, атрофдаги кўшни давлатлар оркалик босим утказиш,м олия банк томонидан босим отказиш…

Хуллас усуллар куп. Ҳозирги дунёнинг ҳар ҳил китъаларида булиб турган вокеаларга бир назар ташланг.Ўзбекистон ҳалки манфаатларига эса  ҳеч битта империянинг жудаям якинлиги тўлик бахт келтирмайди.Б унинг сабаблари куп.А сосийси , тариҳдан маълум ҳеч кайси “колониянинг” аҳолиси бахтлик ҳаёт кечирмаган.

Шунинг учун менимча Ўзбекистон парламент давлати бўлиши керак.Умуман президентликни бекор килмок лозим.Б у катта 3 та давлатдан ҳеч биттаси Парламентни , тахминан 200 та депутатни кўркитиб,с отиб олиб кўлга кирита олмайди. Про Америкача , про Хитойча, про Россияча партиялар тузилиши мумкин. Улардан депутатлар Парламентга сайланиши мумкин ва ўз спонсорларини топширикларини бажариши мукин. Лекин бу  факат сиёсий доирада, парламентда, сайловда бўлади. Бу эса сиёсий балансни ушлаб туради. Парламентга кўшни давлатлар билан келишиш ҳам осон булади. Чунки ҳар хил давлат билан келишиш учун Парламентдан ҳар ҳил миллат, элат , ҳар ҳил област вакилини юбориш мумкин.

Молия кризиси, валюта инкирози, озиқ-овкат кимматчилиги, диний экстремистларга, коррупцияга карши курашда факат Парламент кул келади деб ҳисоблайман. Яъни факат парламент республикаси Ўзбекистонни бутун, мустакил далат килиб саклаб кола олади.

Албатта бу мен бу ерда сўз очган Ўзбекистон Парламенти демократик йўл билан сайланган ҳолда.

Ўктам БЕК.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: