МИЛЛАТИМ ДАРДИ

«Локайдлик-жахолат, жахолат эса, ЗУЛМАТдир». Сукрот. Нечун сен узбегим, бунча бефарксан, Устингдан хукмлар укилса жимсан, Тарихдан олинган сабок этмасму, Шижоатинг кетди, кимларга емсан.